Slutt å sette mennesker i bås!

Du setter folk i bås!

Dette hører vi stadig vekk. Derfor ønsker vi å ta opp nettopp dette i denne blogg artikkelen.

Setter DISK-modellene mennesker i bås?

Ja!

Men bare hvis den brukes på feil måte!


Vi ønsker å bidra til at modellen brukes riktig, til å realisere dens potensiale, og å verdsette hvert enkelt individ med sin kompleksitet og individualitet.

Hvorfor personlighetstester ofte er meningsløse

Vi har en tendens til å sette mennesker inn i forskjellige kategorier, spesielt innenfor feltet personlighetsutvikling. Mange personlighetstester fører raskt til et resultat og konkluderer med: «Det er akkurat den du er!»

MEN: Dette hjelper deg ikke i det lange løp. Det er viktig å fokusere på individets situasjonsbetingede atferd. For den kan tilpasses. Ulike modeller er utviklet for å forstå individet bedre.

Personlighetsanalyser bør ikke være stigmatiserende. De skal ikke sette folk i bås, og vi må være klar over deres begrensninger. Modeller reflekterer aldri alle aspekter av virkeligheten, men representerer forskjeller og likheter på en systematisk måte. Samtidig bør analysene være gjennomførbare, lette å forstå, kommuniserbare og respektfulle i forhold til kandidaten, individet.

Vi ser ikke verden slik den er, men som vi er!

Moderne teoretikere vet at vår subjektive oppfatning av hendelser og omstendigheter har større innvirkning på personers reaksjoner enn de virkelige hendelsene og omstendighetene. Derfor er det viktig å finne ut hvordan hvert enkelt individ opplever miljøet sitt.

På den ene siden skiller vi på om en person oppfatter omgivelsens sine som stressende eller lite stressende. Mennesker som oppfatter verden som stressende ser utfordringer, hindringer og mulige farer i alt de gjør. De som opplever sin verden som lite stressende, ser moro, varme i de rundt seg og mulige suksesser.

Videre kan det skilles mellom om en person responderer tilbakeholdent eller pågående på sine omgivelser. Dette gir seg utsalg i om en person reagerer på omgivelsene på en bestemt eller en mer reservert måte. Mennesker som ser på seg selv som pågående, tror at de kan nå sine mål ved å bruke makt eller viljestyrke eller ved å overbevise andre.

Basert på disse forskjellene i persepsjon kan fire ulike atferdsdimensjoner defineres, og det er dette som danner grunnlaget for persolog® Personfaktormodell.

En situasjonsteoretisk tilnærming – persolog® Personfaktormodell

I dag er Persolog® Personfaktormodell plassert i området situasjonsteoretiske tilnærminger. Forskjellen til tilnærmingene til disposisjonstrekkteori er at persolog ikke hevder å identifisere og beskrive distinkte personlighetstrekk, men å beskrive situasjonsbestemt atferd.

Med dette som formål bruker modellen de fire kvadrantene som grunnlag for sin atferdsanalyse.

Men hva ligger bak D, I, S og K?

Atferdsdimensjonene D, I, S og K beskriver hvordan mennesker reagerer på miljøet sitt. Selv om persolog® Personfaktormodel ikke er et mål på en persons psykologiske dybder, men måler atferd i konkrete situasjoner, viser modellen seg å være gyldig i lys av dagens personlighetsforskning. Den gir også verdifull innsikt i egen atferd og andres atferd.

Dominant – «Jeg vet hva jeg vil!»

Personer med dominerende atferdstendenser er selvsikre, målbevisste og besluttsomme. De er preget av høy viljestyrke, aksepterer utfordringer og former aktivt miljøet .

Baksiden av medaljen: Denne atferdsstilen viser lite hensyn til andres følelser og behov.

Innflytelsesrik – «Sammen er vi sterke!»

Personer med innflytelsesrike atferdstendenser er mer livlige, optimistiske og snakkesalige. De nærmer seg andre mennesker på en åpen og vennlig måte, og ønsker å inspirere og engasjere dem. De er ikke redde for å vise følelser.

Baksiden av medaljen: I sin overflod starter de noen ganger for mange prosjekter og fullfører deretter ikke ting ordentlig. Til tross for all deres entusiasme, fremstår de noen ganger overfladiske for andre.

Stabil – «Vi får ta det med ro…»

Personer med stabil atferdstendenser er rolige, pålitelige og samarbeidsvillige. De setter pris på forutsigbare prosesser og en avslappet atmosfære. De utfører oppgavene sine pålitelig og med konsentrasjon.

Baksiden av medaljen: Stabilitet er ofte kombinert med en motvilje mot endringer og mangel på initiativ. De synes det er vanskelig å håndtere konflikter.

Kvalitetssøker – «Det jeg gjør, gjør jeg riktig!»

Personer med atferdstendensen kvalitetssøker er ryddige, disiplinerte og planmessige. De følger instruksjoner og standarder og utfører sine oppgaver med eksemplarisk flid. En strukturert tilnærming er viktig for dem.

Baksiden av medaljen: Samvittighetsfulle mennesker har en tendens til å bli fanget opp i detaljer, finner det vanskelig å gi slipp og delegere, og er noen ganger overforsiktige.

De 4 atferdsdimensjonene er grunnlaget for 20 atferdstendenser.

Kan hvert enkelt individ sorteres i en av de 4 dimensjonene D, I, S eller K?

Nei, det ville vært for enkelt og ville også fremme «båssetting» av mennesker. Hvert enkelt individ viser en bestemt kombinasjon av atferd i en bestemt situasjon, og det er nettopp denne kombinasjonen som beskrives ved hjelp av de 20 atferdstendensene som følger av de forskjellige kombinasjonene av D, I, S og K. Denne grundige og likevel «forenklede» differensieringen av menneskelig atferd har utvilsomt sin begrunnelse. For det gir mennesker sjansen til å beskrive og forstå mangfoldet i egen atferd og i andres atferd. På denne måten kan de utvikle strategier for å kunne kommunisere bedre med de rundt deg.

Tross alt er vellykkede mennesker de som kan håndtere andre mennesker på en måte som passer til situasjonen.


Opprinnelig blogpost hentet fra www.blog.persolog.com
Oversatt av og tilpasset norske forhold av Persolog Norge as