Hvordan kan du bygge opp resiliens og bevare fatningen til tross for usikkerhet?

Dagens ledere står overfor mange ulike utfordringer. De må navigere gjennom rotete digitaliseringsprosesser, usikre fremtidsperspektiver, konstant kriseberedskap og høyt prestasjonspress. I tillegg må lederne sørge for at deres «hjemmekontorteam» jobber effektivt, kompensere så godt de kan for mangel på kvalifisert arbeidskraft, oppfylle strenge regulatoriske krav… Listen er lang!

De utfordringene vi står overfor på ulike nivåer gjør det tydelig hvorfor den tradisjonelle måten å lede på ofte ikke fungerer lenger, og hvorfor ledere raskt kan føle seg overveldet. Men hvordan kan dagens ledere møte kravene på en måte som er bærekraftig og hindrer utbrenthet? Resiliens er den avgjørende faktoren for å ruste ledere for komplekse oppgaver og forhindre utmattelse. Denne artikkelen gir innsikt i viktige aspekter som er verdt å vurdere.

Tradisjonelle lederstiler er utdaterte

Vi står nå midt i et paradimeskifte fra lederen som uten usikkerhet eller tvil tydelig proklamerer: «Jeg vil fortelle deg hvor du skal gå», til rollemodellen som anerkjenner og tåler usikkerhet med tillit. Spesielt sliter eldre ledere med å frigjøre seg fra den lederstilen de har vært opplært i i tiår. Samtidig strever unge ledere med å etablere klare retningslinjer for handling i dette komplekse «kravlandskapet». I begge tilfeller er resiliens et verdifullt utgangspunkt for å unngå fortvilelse i møte med dagens utfordringer. Men hvordan kan ledere klare å omfavne en moderne lederstil og samtidig takle lederansvaret under krevende forhold?

Resiliens må vurderes på to nivåer:

  • Personlig resiliens: Ledere må utvikle personlig styrke og resiliens for å takle sine oppgaver.
  • Team resiliens: Ledere må fremme teamets resiliens ved å skape god kultur og vise resiliensatferd.

 

Hva en leder trenger på personlig nivå

persolog® personlig Resiliensmodell fokuserer på personlig resiliens og er delt inn i fire områder: Akseptere, Føle, Orientere og Forstå. Denne modellen hjelper til med å illustrere tankesettet og atferden som kan hjelpe ledere med å:

Akseptere: Å kunne akseptere sin egen ledersituasjon i usikre tider legger grunnlaget for riktig tankesett. Dette innebærer på den ene siden at ledere aksepterer seg selv som de er, samt tar ansvar for forhold og situasjoner de står overfor, uten å skylde på andre.

Føle: En leder må ha ferdigheten til å håndtere følelser på en klok måte. Dette innebærer å være bevisst egne følelser og deretter håndtere dem på en omsorgsfull måte. Ved å bevisst håndtere våre emosjonelle reaksjoner, kan vi overvinne interne hindringer forårsaket av følelsesmessige turbulenser og møte dem direkte. Spesielt i kriser og utfordrende situasjoner er det avgjørende å ikke la negative følelser hindre oss, men heller være proaktive og i stand til å handle. Kun da kan vi aktivt påvirke våre egne følelser på en positiv måte.

Orientere: Dette området innebærer å finne retning i krevende perioder og søke hjelp. Det krever også indre fleksibilitet for å utforske nye løsninger når en plan ikke er gjennomførbar. Det er essensielt for ledere å erkjenne når de står fast, for deretter å aktivt søke og akseptere hjelp, i stedet for å forsøke å håndtere alt alene.

Forstå: Dette betyr å tenke over hvordan man opptrer og å utfordre situasjoner for å endre uheldige automatiske reaksjoner. Det involverer også å vise empati og forståelse for teammedlemmer når de står overfor utfordrende situasjoner. Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til å løse problemer, men gir også ledere muligheten til å handle forebyggende.

Dette hjelper en leder på teamnivå

Resiliensorientert ledelse styrker teammedlemmer og hjelper alle til å utføre oppgavene sine godt, selv under vanskelige forhold. Hva bør ledere fokusere på for å fremme resiliens hos teamet? persolog® Teamresiliens Modell gir assistanse ved å fremheve seks relevante faktorer:

Meningsfullhet: Bygge identitet, utvikle kultur. Meningsfullhet beskriver teamets evne til å danne en felles identitet og kultur basert på felles verdier og mål. Et resilient team klarer å utvikle en følelse av «vi», som gjør at de kan holde sammen og ta kollektive beslutninger, selv i utfordrende situasjoner.

Psykologisk trygghet: Bygge tillit, styrke forbindelsen. Psykologisk trygghet betyr å skape et miljø innen teamet der alle fritt kan uttrykke seg uten frykt for konsekvenser. Et resilient team styrker tillit og forbindelse ved å fremme åpen kommunikasjon og gjensidig støtte.

Team effektivitet: Ha optimisme, mestre utfordringer. Denne faktoren beskriver troen på at teamet, sammen, er i stand til å overvinne vanskelige situasjoner. Et resilient team opprettholder optimisme og bruker sine ferdigheter.

Tydelighet og struktur: Klargjøring av forventninger, forme kommunikasjon. Dette aspektet understreker viktigheten av å kommunisere forventninger tydelig og strukturere kommunikasjonen effektivt. Dette gjør at teamet kan definere klare mål og ansvarsområder og fremmer åpen og transparent kommunikasjon for raskt å løse problemer og arbeide effektivt.

Handlings- og løsningsorientering: Proaktiv tilpasning, være fleksibel. Handlings- og løsningsorientering betyr at teamet handler proaktivt og tilpasser seg endringer. Et resilient team beholder fatning i vanskelige situasjoner og søker løsninger i samarbeid, slik at det kan handle raskt og effektivt.

Teamlæring: Overvinne erfaringer, reflektere over lærdom. Dette innebærer å oppfatte tilbakeslag som en naturlig del av læringsprosessen og trekke framtidige konklusjoner basert på disse erfaringene.

Å analysere og utvikle disse aspektene av resilient ledelse sammen med ledere, konsulenter og coacher er mer etterspurt enn noensinne. persolog® Personlig Resiliens og persolog® Teamresiliens  hjelper med å vurdere nåværende tilstand og avdekke potensialer. På denne måten kan ledere systematisk forbedre sin egen resilienskompetanse og gjøre teamene sine mer resilient.

Bli med på vår Resiliensdag onsdag 14.febraur 2024 om du har lyst til å lære mer om temaet Resiliens og hvordan vi i Persolog Norge kan bidra med våre verktøy.

Legg igjen en kommentar