Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

Med persolog har du et kraftfullt verktøy for elektroniske profilrapporter

Rapportene våre er modulbaserte. Omfanget tilpasses enkelt etter kundenes behov, og spenner fra kortere oversiktsrapporter for bruk i teamtrening, via rapporter som er velegnet til rekruttering og karrierevutvikling til mer omfattende rapporter som passer til lederutvikling og individuell coaching. De administreres enkelt og effektivt gjennom eport, vår nettportal.

Alt er basert på persolog® Personlighetsmodell, den mest oppdaterte, nøyaktige og velutviklede D-I-S-K modellen som er tilgjengelig på verdensbasis.

Dersom du er profesjonell aktør, og gjerne vil vite mer om hvordan du kan få tilgang til å bruke persolog® Personlighetsmodell i din sammenheng, eller ønsker å prøve verktøyet for å kunne evaluere det, er du velkommen til å kontakte oss.


Persolog® Personprofil rapport foretrekkes av trenere, konsulenter, coacher, HR-avdelinger og andre profesjonelle på grunn av stor fleksibilitet og mange valgmuligheter.

persolog® Personprofil rapport bygges på basis av svarene på ett eller to spørreskjema, og kan utvides med flere moduler.

De første fire modulene bygger på spørreskjemaet til persolog® Personprofil (48 spørsmål). Den femte modulen er basert på spørreskjemaet til persolog® Jobbprofil (24 spørsmål). Den sjette modulen er en oversikt over de 20 ulike personlighetsmønsterne i persolog® Personlighetsmodell

Basis

Denne modulen brukes mye i teamtrening eller i større grupper. Her får man tilbakemelding på spørreskjemaet via introduksjon til modellen og forklaringer på resultatene i linjediagram og søylediagram. Rapporten beskriver gjennom atferdsfokus hva man vil legge merke til i samhandling med personen,  hvordan personen kan fremstå i ulike samarbeidssituasjoner og hvordan han/hun sannsynligvis vil kunne oppfattes av andre. I tillegg gir rapporten en generell innføring i D-I-S-K modellen.

Adferd

I denne modulen gis det mer tilbakemelding på hva som fyrer opp under personens interesser. Videre forteller rapporten om hvilke prosesser personen bruker for å få ting gjort, og hvordan han/hun gjennom sin atferd påvirker andres handlinger. I denne modulen får personen tilbakemelding om hvordan han/hun håndterer konflikt, og mer tilbakemelding om hvem hun/han går best sammen med. Avslutningsvis forteller rapporten om hvordan testpersonen kan påvirkes mest mulig effektivt.

Selvbilde

Denne delen av rapporten går mer i dybden på kandidatens personlighet og atferd ved å se nærmere på data fra spørreskjemaet vårt som forteller mer tanker, følelser og overbevisninger. Den gir tilbakemeldinger på produktiv og uproduktiv atferd, og ser nærmere på problemløsningsstil. Rapporten gir også godt grunnlag for å gå i dybden på kandidatens nåværende intensjoner, reaksjoner på endring og reaksjoner på press.

Ledelse

Denne rapportmodulen fokuserer på atferdstendenser i lederskap. Den viser hvordan personen handler når han/hun leder andre. Videre inneholder den en lederskapsvurdering. Den viser hvordan personen kan bidra mer effektivt som leder, og går nærmere inn på personens atferd i forhold til tre spenningsområder i lederskap. I tillegg sier rapporten noe om hvordan personen handler når hun/han blir ledet av andre.

Jobb

Den eletroniske jobbprofilen inngår som en modul i rapporten, men kan også benyttes som et frittstående verktøy. Persolog® Jobbprofil er et meget velegnet verktøy for bruk i karriereveiledning, medarbeidersamtaler og rekruttering. I forbindelse med jobbanalyse før utlysning av nye stillinger, vil den med fordel kunne brukes som benchmark, og inngå i vurderingsgrunnlaget for kandidater som besvarer persolog® Personprofil og persolog® Jobbprofil.

Dette rapportelementet viser kandidatens oppfatning av jobbedn, og gir en nærmere beskrivelse av jobbkrav/atferdskrav. Den viser til tre sentrale ferdighetsområder (kommunikasjon, funksjonelle ferdigheter, og selvledelse) og peker på konkret arbeidsatferd jobben krever (kan også brukes som del av intervjuguide). Rapporten viser hvordan kandidaten oppfyller jobbkravene, og hvordan han/hun kan trene på å tilpasse atferden sin i forhold til dem.

2o profiler

Dette rapportelementet er et tillegg som viser oversikten over de 20 ulike personlighetsmønstrene i persolog® Personlighetsmodell. Her får man for hvert perosnlighetsmønster en kort beskrivelse av atferdstendenser, primært fokus, motivasjon, strategier for økt effektivitet, og hvilke andre profiler man kan samarbeide med for å lære det som skal til.

Kombinasjonen BASIS|20 PROFILER har et innhold som tilsvarer persolog® Personprofil Kortversjon. Dette er de mest benyttede verktøyene i teamtrening og større grupper.

 

Seminarer på dette området

Seminare zum Thema