Sertifisering i Organisatorisk Resiliens

Bli en trener i persolog® Resilience Organization Model og lær hvordan du kan styrke organisasjonens resiliens.


" Du kan ikke stoppe vinden, men du kan bygge vindmøller"

Online kurs

Sertifiseringen i organisatorisk resiliens er digital og foregår på engelsk.

Du kan starte og gjennomføre
når du vil.

Ubegrenset tilgang

Du får ubegrenset tilgang til over 50 videoer og annet læringsmateriell.

Norske webinarer

I tillegg til online kurset kjører vi jevnlig norske webinarer der vi diskuterer fagstoffet.

1

Resiliente organisasjoner

Hva er det som gjør at noen organisasjoner kommer seg gjennom vanskelige tider, utvikler seg og blir sterkere i kriser, mens andre bukker under?

Svaret er organisatorisk resiliens!

2

Resiliente organisasjoner

Tenk tilbake til mars 2020 og starten av Covid 19. Noen organisasjoner taklet situasjonen bra, snudde seg rundt og reagerte effektivt på det som skjedde. 

De beholdt sin visjon og hadde ansatte som sto stødig i stormen.

3

Resiliente organisasjoner

Det er mange kriterier som definerer en resilient organisasjon. ISO 22316 - "Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes" ble utviklet og publisert i 2017.

Med bakgrunn i denne ISO-standarden har persolog® utviklet en analyse som måler organisasjonens resiliens.

Bli en sertifisert trener i organisatorisk resiliens! 

Få tilgang til verktøyet som analyserer organisasjonens resiliens og lær deg hvordan du kan bygge og utvikle mer resiliente organisasjoner!

9 faktorer av Organisatorisk Resiliens

Det finnes mange måter å øke resiliens på i en organisasjon. Det handler om å utvikle rammeverk og kultur som støtter resiliens. Det handler også om å bygge videre på eksisterende risikoledelse, ha felles verdier og dele kunnskap. Det handler om samarbeid og myndiggjørende lederskap.

1. Levende visjoner og mål

 «Start with why» – Alle har nok hørt at organisasjoner trenger en visjon, et «hvorfor» for sin eksistens. Og det er det den første faktoren for organisatorisk resiliens handler om. Levende visjoner og mål betyr at en felles visjon og felles mål former tankene og handlingene til en resilient organisasjon. Visjon og mål kommuniseres entydig og på tvers av alle nivåer i hierarkiet. De reflekteres jevnlig over og tilpasses etter behov. Alle vet hvor organisasjonen er på vei, og ikke bare i teorien, men i praksis.

2. Styrking av markedsrelasjoner

En resilient organisasjon ser forbi sin egen nese. Den former sin kontekst aktivt og samarbeider med partnere som deler de samme visjonene og verdiene. Styrking av markedsrelasjoner betyr at en resilient organisasjon holder et permanent øye, ikke bare med seg selv, men også med konteksten den opererer i. Kunderelasjoner dyrkes, konkurrenters handlinger analyseres, markedsutviklingen registreres og strategiske tiltak tilpasses deretter. Dette øker handlingsrommet og påvirkningsmuligheter utnyttes.

 

3. Myndiggjørende lederskap

Oppmuntrende, støttende og feiltolerante ledere, samt en lederkultur som tar tak selv i usikre tider, styrker organisasjonens resiliens. Å utøve myndig gjørende ledelse betyr at ledelse i en resilient organisasjon er basert på integritet, effektivitet og tillit. Ledere er i stand til å handle og gi veiledning selv i usikre tider. Ansatte oppfordres til å ta ansvar og delta aktivt i beslutningsprosessen. Dette skaper grunnlag for ledelse som ikke bare kan sees på som myndiggjørende, men også som muliggjørende, spesielt i tider med store endringer.

 

4. Kulturbygging

Å støtte hverandre, endringskultur, forpliktelse til felles verdier og tro og positive holdninger gjør en organisasjon mer resilient. En slik kultur fremmer åpen kommunikasjon om identifiserte muligheter og trusler, kreativitet og innovasjon. Å skape kultur står for å sikre at grunnleggende oppfatninger og verdier i organisasjonen er kjent og delt av alle, og at de er godt forankret i hver enkelt.

 

5. Kunnskapsdeling

«Deling er omsorg» – Kunnskapsdeling betyr at kunnskap og informasjon deles effektivt og systematisk slik at alle i organisasjonen får utbytte av den. Dette skaper prinsippet om delt beste praksis, som forhindrer at kunnskap, ferdigheter og erfaring går tapt eller begrenses til enkeltområder i organisasjonen. Slik sett er kunnskap og informasjon anerkjent som en betydelig ressurs som skapes, bevares og brukes gjennom målrettede strategiske tiltak. Bedriftens resiliens økes når kunnskap distribueres og brukes der det er hensiktsmessig. Det oppmuntres til å lære av hverandre og lære av erfaring.

 

6. Sikre ressurser

«Vi har det vi trenger» - Å sikre ressurser betyr at en resilient organisasjon rutinemessig vurderer ressursene sine, utvider dem kontinuerlig og bruker dem lønnsomt. Ansatte støttes i sin utvikling og brukes der det trengs mest. Teknologi og økonomiske ressurser brukes til å forbedre arbeidsprosesser, adressere svakheter og sikre organisasjonens evne til å handle når uforutsette hendelser inntreffer.

 

7. Tverrfaglig samarbeid

«Sammen blir vi bedre» - I resiliente organisasjoner er ulike lederdisipliner handlekraftige og utvikles hele tiden. De koordinerer og samarbeider med hverandre og er i stand til å jobbe godt koordinert som svar på aktuelle hendelser i organisasjonen. Sammen innretter de seg etter organisasjonens strategiske mål. Dette skaper et tverrorganisatorisk nettverk som ser på og støtter organisatorisk resiliens fra flere perspektiver.

 

8. Kontinuerlig forbedring

«Litt bedre hver dag» – Kontinuerlig forbedring betyr at en resilient organisasjon evaluerer sine handlinger og resultater for å lære av erfaring, identifisere muligheter og overvinne hindringer. I denne sammenheng er kontinuerlig forbedring et prinsipp som implementeres på alle nivåer. Prosesser, strategier og mål reflekteres, analyseres og optimaliseres jevnlig. Transparente tilbakemeldinger er en del av bedriftens daglige rutine. Alle sliter med spørsmålet "Hvordan kan vi gjøre dette enda bedre?"

 

9. Proaktiv endring

Klar for endring – en resilient organisasjon har evnen til å administrere og til og med forutse endringer. Organisasjonens resiliens økes når den forbereder seg på endringer eller plutselige og uventede hendelser. Dermed er en resilient organisasjon i stand til å reagere raskt, fleksibelt og smidig for å endre eller til og med forutse det. I en verden hvor endring er den eneste konstanten, er denne evnen av stor betydning.

 

Tre fordeler med å bli sertifisert trener i persolog®

FERDIGE TRENERKONSEPTER


Gjennom sertifiseringen får du ferdige konsepter på alle ni faktorene for å gjennomføre seminarer og prosesser ute i bedriftene.

DIGITALE PROFILER


Du får tilgang til digitale analyse- og læringsverktøy med høy kvalitet både faglig og visuelt.

TRENERNETTVERK OG TRENERWEBINAR


Du blir en del av persologs trenernettverk og får tilgang på jevnlige trenerwebinarer både nasjonalt og internasjonalt.

Sikre plassen din nå!

Du får tilgang til onlinekurset med en gang og kan starte når du selv ønsker det.
Norsk webinarer settes opp jevnlig.


Copyright Persolog Norge as